pomagamy codziennie

Kto jest kim w Sursum Corda

 

  • Marcin Kałużny, prezes zarządu

Wykształcenie: wyższe - pedagogika społeczno-opiekuńcza i pedagogika rodziny (WSFP IGNATIANUM w Krakowie 2000). Nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w oświacie; menadżer ekonomii społecznej.

Doświadczenie zawodowe: pedagog szkolny, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TĘCZA, certyfikowany koordynator Programu Starszy Brat Starsza Siostra, Społeczny Kurator Sądowy Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Krakowie i następnie w Nowym Sączu, współzałożyciel i były Prezes Sądeckiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współtwórca Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Nowym Sączu i Klubów Wolontariatu w regionie sądeckim, organizator i kierownik letnich kolonii socjoterapeutycznych. Członek zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza, a następnie Nowosądeckiej Rady Pożytku Publicznego, ekspert w dziedzinie wolontariatu w Zespole Zadaniowym d/s przygotowania projektu wieloletnich ram odniesienia dla współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z sektorem pozarządowym. Współzałożyciel i obecnie Prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Realizator szkoleń z zakresu III sektora i wolontariatu. Współautor i koordynator projektów z zakresu profilaktyki, pomocy społecznej i wolontariatu.

Rodzina: żona Agnieszka (pedagog), synowie: Adaś i Jaś

Hobby: turystyka górska, żeglarstwo, majsterkowanie i III sektor

  • Aleksandra Kopycińska, wiceprezes zarządu

wykształcenie: wyższe - pedagogika społeczno – opiekuńcza, rodzinna i resocjalizacja (WSFP IGNATIANUM w Krakowie 2001). Nauczyciel mianowany. Studia podyplomowe - „Integralna Profilaktyka Uzależnień” (UKSW w Warszawie 2003) oraz „Terapia pedagogiczna uczniów z ADHD, dysleksją i zaburzeniami zachowania” (WSSE w Warszawie).

doświadczenie zawodowe: pedagog Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, nauczyciel „Przygotowania do życia w rodzinie” i socjoterapii, pedagog rodzinny przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Mszana Dolna, wychowawca kolonijny. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Sursum Corda”, opiekun wolontariuszy przy MOW W Mszanie Dolnej.

rodzina: mąż Janusz (pedagog, nauczyciel historii, katecheta), syn Jaś i córka Zuzia

hobby: teatr, taniec, turystyka górska

  • Halina Rams, skarbnik

wykształcenie: wyższe - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i katechetyka (WSFP IGNATIANUM w Krakowie 2003). Nauczyciel mianowany

doświadczenie zawodowe: wychowawca internatu, katecheta, współzałożyciel Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Autor kilku publikacji katechetycznych dla nauczycieli katechetów. Koordynator Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Nowym Sączu. Kierownik i wychowawca kolonijny.

Hobby: historia, turystyka górska

  • Renata Bugajska, sekretarz

wykształcenie: wyższe - strategie rozwoju i doradztwa ekonomicznego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010). Absolwent Szkoły Liderów NGO w Krakowie, absolwent Akademii III Sektora w Krakowie. Studia podyplomowe: menadżer ekonomii społecznej.

doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku asystenta ds. projektów, wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia SURSUM CORDA (praca na oddziale pediatrycznym oraz z osobami niepełnosprawnymi). Wychowawca kolonijny. Obecnie Kierownik biura Stowarzyszenia.

hobby: turystyka górska, książki

  • Małgorzata Wróbel, członek zarządu

wykształcenie: wyższe - pedagogiki resocjalizacyjnej (Uniwersytet Jagielloński 1994), licencjat - katechetyka (WSPF Ignatianum w Krakowie), studia podyplomowe - zarządzanie oświatą samorządową (Politechnika Krakowska 2005). Nauczyciel dyplomowany.

doświadczenie zawodowe: realizator programów profilaktycznych w szkołach, inicjator działalności wolontarystycznej w MOW w Mszanie Dolnej, współzałożyciel Stowarzyszenia Sursum Corda, wolontariusz w zakładach karnych, inicjator i realizator projektu "Chata dla usamodzielnianych", przewodnik beskidzki

rodzina: brak dzieci własnych - liczne "cudze"

hobby: turystyka górska, kajakowa, rowerowa, podróże, teatr, resocjalizacja, duchowość

Komisja Rewizyjna:
Mariusz Popiela
Agnieszka Sowiźrał-Orafu

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: